Bilder-årsrapport-elbuss
kapittel 7

Busstilbudet

Brakar skal utnytte kjørte kilometer optimalt for å få flere til å reise kollektivt. Dette innebærer å satse i de områdene hvor det bor flest folk. Dette er også i tråd med målene i Kollektivtransportplanene for Buskerud. Forsinkelser i trafikken er hovedgrunnen til at folk er misfornøyde med busstilbudet. Fremkommelighet i trafikken er derfor kanskje vår største utfordring.

Ruteendringer 2021


Hallingdal

En ny kontraktsperiode for Hallingdal og Hemsedal begynte i juli. I tråd med trafikkplan Hallingdal ble linje 330 styrket med flere avganger. Det ble satt inn elbusser på linje 330 Gol - Geilo og 360 Gol – Hemsedal, samt på noen skoleruter. Rekkevidden på bussene er god og det er lagt opp til lading på natt, med tilleggslading på dagtid. Brakar er første kollektivselskap til å satse på elektrisk drift i regionstilbudet, og er stolte av å bidra til lavere klimautslipp i Hallingdal.

Bussene ble satt i drift i september 2022. Med besøk fra bussleverandør kinesiske Golden Dragon, pølsefest med Vy og sjåførene, ble bussene høytidelig innvidd og prøvekjørt med fylkesråd for samferdsel og samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune.

Bilder-årsrapport-el-hallingdal

Kongsberg

I januar ble ruteopplegget på Kongsberg endret grunnet lave passasjertall på flere av strekningene. Hovedgrepene var en ny busslinje til Saggrenda, flere avganger lørdag kveld, utvidet HentMeg-tilbud der det inntil 2021 var ordinære linjer og økt kjøring på linje 450 selvkjørende buss. Noe av hensikten var å styrke de mellomlange strekningene med godt markedspotensial og stimulere til mer sykling og gåing på korte strekninger i sentrale deler av Kongsberg.

Brakars påfølgende kundeundersøkelse viser at 61 prosent opplever at kollektivtilbudet har blitt dårligere, mens 15 prosent mener det har blitt bedre. Grunnen til at det oppleves som dårligere er mindre tilgjengelighet, mindre fleksibilitet og færre avganger. Omleggingen har ifølge undersøkelsen ført til økt sykkel og gange. 35 prosent sier de går mer enn før og 15 prosent sier de sykler mer enn før. Samtidig sier 44 prosent sier de ikke har endret reisemønster, mens 41 prosent sier de reiser mindre med buss og 8 prosent sier de reiser mer med buss.

Bilde1

Figur 5: Reisemønster 2021

Drammen

I årsskiftet 2020/2021 ble 22 nye elektriske busser satt i trafikk i Drammen på linjene mellom Drammen sentrum og Konnerud. I mars kom også to elektriske leddbusser på plass. Disse kjører på vår travleste busslinje, linje 3 Kastanjesletta – Fjell. De nye bussene har rekkevidde på 60-70 kilometer, en betydelig forbedring fra de elektriske bussene som ble satt i trafikk i 2018. Bussene bidrar til mindre lokal forurensning og mindre støy, og er et viktig tiltak for å oppnå fylkesrådets mål om å redusere klimagassutslippene fra Viken med minst 80 prosent innen 2030.

I forbindelse med de nye elektriske bussene ble 10 ladestasjoner rundt i Drammen satt i drift. Bussene lader Brakar har etablert disse i samarbeid med sin leverandør Ekoenergetyka. Installasjonen gjennom 2020 var utfordrende grunnet pandemien.

I tillegg ble linje 4 Drammen – Kniveåsen styrket med fem nye avganger t / r.

Ringerike

Som en oppfølging til trafikkplan Ringeriksregionen så ble disse endringene gjennomført:

 • Styrket tilbud Hønefoss – Jevnaker med nye avganger i rush, kveld og helg.
 • Fjernet noen lørdagsavganger med lave passasjertall.
 • Forbedret tilbud på linje 232 Hønefoss – Hallingby.

Trafikkplaner


De to trafikkplanene for Kongsberg, Numedal og Midtfylket, og Drammen og Lier ble vedtatt i styret i februar 2021.

Trafikkplanen for Kongsberg, Numedal og Midtfylket: I disse områdene er det fokusert på hvilket tilbud som skal gjelde når ny kontrakt for rutekjøring starter sommeren 2023. Området domineres av skoleskyss, men det er også sett på muligheter for mer fleksible mobilitetsløsninger med fokus på Øvre Eiker.

Drammen og Lier: Det er utarbeidet forslag til rutetilbud i anleggsperioden for Bybrua i Drammen (2022-25) og forslag til rutetilbud fra 2025. I sistnevnte forslag legges det spesielt vekt på hvilke konsekvenser byutviklingen får for rutetilbudet, her kan nevnes nytt sykehus på Brakerøya og utviklingen av Fjordbyen.

Konkurranser busskjøring


Det har i 2021 vært anbud på kjøp av busstjenester i Kongsberg, Numedal og Midtfylket. Det er inngått kontrakt med Vy buss og oppstart er 1. juli 2023. Det legges opp til noen ruteendringer i området, hovedsakelig for lokallinjer i Øvre Eiker. Det vil kun være elektriske busser i dette anbudet.

Det har også vært gjennomført anbud innenfor spesialskyss i 2021, med oppstart fra skolestart i august 2021 i kommunene Ringerike og Hole.

Bilder-årsrapport-skolebuss

Skoleskyss


I henhold til leveranseavtale med Viken fylkeskommune skal Brakar besørge skoleskyss til skoleelever i samarbeid med kommunene, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud.

Brakar administrerer skoleskyss for 8 100 elever, fordelt på henholdsvis 1 300 videregående elever og 6 800 elever i grunnskolen. Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Samarbeid skoler/skoleskyss


Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. Selskapet gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket.

I 2021, med de utfordringene Koronapandemien har ført med seg, har det ikke vært noen «normalsituasjon» i skoleskyssen. Det har store deler av året vært behov for lokale tilpasninger som følge av smittesituasjon. Brakar har ikke funnet det hensiktsmessig å gjennomføre de årlige evalueringsmøtene med kommuner og videregående skoler, men har derimot hatt fokus på en tett dialog, for å løse utfordringene etter hvert som de har oppstått.

Brakar arrangert flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler. Grunnet restriksjoner i forbindelse med Koronapandemien, ble kursene gjennomført digitalt.

Avtaler skoleskyss


Brakar har i 2021 avtaler med følgende drosjeselskaper:

 • Drammen Taxi
 • Ferder Taxi
 • Ring Taxi
 • Geilo Taxi
 • Viken Taxi
 • Norgestaxi
 • Sälls Fjelsservice
 • Hadeland Taxi
 • Geir Finnevolden
Bilder-universell-utforming

Universell utforming


Brakar jobber for å skape gode løsninger for de som opplever kollektivtilbudet som lite tilgjengelig pga. fysisk eller psykisk handikap. Brakar er med i «Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtrafikk». Det ble gjennomført en fysisk konferanse med befaring i Ski november 2021. Brakar deltok på denne konferansen.

Buskerudbyen


Brakar har i 2021 bidratt i Buskerudbysamarbeidet gjennom deltagelse i arbeidsgrupper, fagråd og administrativ styringsgruppe. Det er laget et kollektivnotat som inngår i forhandlingsgrunnlaget for byvekstavtale.