Bilder-årsrapport-miljø
kapittel 2

Miljøregnskap

Brakar hadde i 2021 et klimagassutslipp på 1048g CO2-ekvivalenter per rute-km, en økning på 53 % i forhold til i 2020. Økningen skyldes et lavere forbruk av biodrivstoff grunnet innføring av veibruksavgift for biodiesel i 2020. Nye elbusser i Drammensregionen og Hallingdal, samt et økt omsetningskrav for biodrivstoff fra 1. januar 2021, bidro til å motvirke noe av utslippsøkningen.

Brakar hadde flere reisende i 2021 sammenlignet med året før, og i snitt satt 11 personer på hver buss. Dette gir et klimagassutslipp på 95 CO2-ekvivalenter for å frake én person én kilometer. Brakars passasjerer sparte miljøet for 1470 tonn CO2-ekvivalenter i 2021 ved å velge bussen fremfor å kjøre bil.

Lokal luftforurensning forårsaket av Brakars busser har hatt en kraftig nedgang de seneste årene på grunn av oppgraderinger av bussparken og lavere drivstofforbruk per rute-km. Nyere busser som tilfredsstiller typegodkjenningskravene for Euro VI gir betydelig lavere utslipp av partikler (PM) og nitrogenoksider (NOX) enn tidligere modeller. En stor del av reduksjonspotensialet er allerede hentet ut ved å bytte ut de eldste Euro-bussene, og reduksjonen per år er dermed noe lavere de siste årene. Brakar satte i drift flere nye Euro 6 og elektriske busser i 2021, som bidrar til redusert lokal luftforurensning. Partikkelutslipp per rute-km er uendret fra 2020, mens NOX-utslipp er redusert med 20 %.

Bilder-årsrapport-miljø3

Beregnet klimagassutslipp per passasjer i 2021

I 2021 var gjennomsnittlig bussbelegg for Brakars busser i snitt rundt 27 %. På bakgrunn av dette blir beregnede klimagassutslipp per kilometer for hver passasjer 95 g CO2-ekv/person-km. Til sammenlikning er gjennomsnittlig klimagassutslipp for en personbil på 140 g CO2-ekvivalenter/kjøretøykilometer. Dette tallet er beregnet utfra et gjennomsnitt av den norske bilparken og baserer seg på andeler bensinbiler, dieselbiler, elbiler og hybridbiler.

Gjennomsnittlig antall passasjerer i bil i Norge ligger på rundt 1,7 passasjerer som gir et beregnet klimagassutslipp for personbiler på 82 g CO2-ekvivalenter per personkilometer. Jo flere som velger buss fremfor bil fremover, desto mer klimagasser kan vi spare. Dersom alle bussene hadde vært fulle, ville utslippene for busskjøring per passasjer kun vært rundt 26 g CO2-ekvivalenter per personkilometer.

Klimagassutslipp fra busstrafikken

Tabell 1 under viser beregnede klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter for busstrafikken i de ulike kontraktsområdene til Brakar. Utslippstallene inkluderer utslipp forbundet med produksjon av drivstoff i tillegg til de direkte utslippene fra eksospotta som forekommer ved forbrenning av drivstoff i motoren. Utslippene per rute-km viser totale utslipp dividert med antall kilometer bussene har kjørt i rute.

Totalt forårsaket busstrafikken som administreres av Brakar et klimagassutslipp 13 287 tonn CO2-ekvivalenter i 2021. De største bidragene kom fra Drammen-, Lier-, Nedre Eiker-, og Kongsberg-områdene. Dette kommer av at disse områdene har flest kjørte kilometer, på grunn av mange busslinjer og avganger.

Tabell 1: Klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter

Kontrakt Totalt (t CO2e) Per rute-km (g CO2e/km)
Nedre Hallingdal 175 330
Kongsberg, Numedal, Midtfylke og Øvre Eiker 3 770 1 063
Drammen, Lier og Nedre Eiker 5 987 1 012
Øvre Hallingdal 235 909
Ringeriksregionen 1 579 1 316
Linje 200 Hønefoss - Oslo 1 364 1 283
Hemsedal 176 1 047
Totalt 13 287 1 048
Skjermbilde-2022-05-12-kl.-15.38.26

Figur 1: Figuren viser utviklingen i gjennomsnittlige beregnede klimagassutslipp per rute-km for Brakars bussreiser, 2015-2021

Jobber videre for å redusere utslippene

Brakar jobber aktivt for å bidra til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken. Fokuset i dette arbeidet er todelt. For det første arbeider vi for å forbedre tilbudet der hvor vi har størst mulighet til å erstatte biltrafikk, og for å få flere kunder på dagens busser. En full buss er 14 ganger mer klimavennlig enn en bil med 1 person.

For det andre tar Brakar i bruk lav- og nullutslippsteknologi. På kontrakten i Drammensområdet er 28 elektriske og 13 hybride busser i drift (av 125 busser til sammen). I Hallingdal er 11 elektriske busser i drift, noe som utgjør 30 % av kilometre kjørt. Brakar har planer om å ta i bruk elektriske busser også i Midtfylke og i ny kontrakt som gjelder fra 2023 vil alle bussene her være elektriske.

Les hele miljørapporten her.