Bilder-årsrapport-bybrua
kapittel 11

Om Brakar

Brakar er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapets formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal være en mobilitetsaktør som skal bidra til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper.

Brakar skal effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i tidligere Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende. Inntil sommeren 2013 ble Brakar eid av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner i fylket. Selskapet er 100 % eid av Viken Fylkeskommune. Forretningskontoret ligger i Drammen.

Selskapets styre

Ved utgangen av 2021 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard (Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby (Nestleder)
 • Siri Holland
 • Dagfinn Berge
 • Odd Aksland

Knut Gunnar Fonn er de ansattes observatør i styret.

Det er i 2021 avholdt åtte styremøter.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutviklingsavdelingen
 • Åsmund Åsly, leder drift
 • Kjersti D. Nordgård, leder salgs- og markedsavdelingen
 • Ingunn Fjeld, leder Økonomi, administrasjon og IKT

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i selskapet utgjorde 4,4 % i 2021

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten:

 • Buskerudbysamarbeidet
 • Østlandssamarbeidet
 • Kollektivtrafikkforeningen herunder:
  • Mobilitets- og markedskomite
  • Markedsforum
  • Storbyforum
  • Økonomiforum
  • Skoleskyssforum
  • Kontraktsforum
 • Brukerforum ruteplanlegging
Bilder-årsrapport-betaling-mynt

Økonomisk situasjon 2021

Brakar har også i 2021 hatt stor svikt i billettinntektene grunnet stengte dører foran og ikke mulighet for kjøp av billett på bussen, samt færre reisende i året vi har lagt bak oss. Årsakene til begge deler ligger i pandemien og restriksjoner rundt denne.

Via statlige støtteordninger har vi i 2021 mottatt kompensasjon for tapte inntekter. Dette, i tillegg til mindre regulering på kontraktene grunnet lav rentesituasjon, har gjort at både resultatet og likviditetssituasjonen er god ved utgangen av året, og godt over forventet i budsjett. Egenkapitalen er på forsvarlig nivå ved utgangen av 2021.

Av nevnte årsaker har vi kunnet opprettholde planlagte investeringer.

Av viktige arbeider som er utført i 2021 kan nevnes:

 • Avslutning av etablering av ladeinfrastruktur for el-busser i vår region.
 • Implementert ny billettsalgsløsning. Brakar Salg har i samarbeid med Ruter vært utviklet siden høsten 2020 for Brakar, og etablert i ny kontrakt 1. juli 2021 i Hallingdal. Utrullingen fortsetter fremover på de andre kontraktsområdene til Brakar frem til sommeren 2024.
 • Brakar skal innen utgangen av 2022 over på egen IT-plattform og –infrastruktur, fra Viken fylkeskommune sin plattform. Arbeidet er påbegynt i 2021. Planleggingsfasen er godt i gang og ruteplansystemet vårt er etablert på skyløsning i tråd med fremtidig infrastruktur.

Av større IT-anskaffelser kan nevnes innkjøp av nye PCer til ansatte grunnet foreldet utstyr.

Brakar skal i løpet av 2022 flytte inn i nye lokaler på Strømsø Torg 4. Forslaget ble presentert og behandlet i styret med vedtak om tillatelse til signering av leiekontrakt. Signeringen skjedde desember 2021. Arbeidet med flytting har vært og er organisert ved stor involvering og forankring av ansatte. Det har vært etablert en arbeidsgruppe med representasjon fra alle avdelinger, samt leiet inn byrå med ekspertise på kontorløsninger. Vi skal fra cellekontorer til åpen løsning. Dette blir nytt og spennende for oss alle sammen. Samarbeidet har vært godt og konstruktivt i prosessen og vi gleder oss til mer samhandling og spennende tider i nye lokaler fra 2022.

Felles arbeid i Viken

De tre kollektivselskapene i Viken, Brakar, Østfold Kollektivtransport og Ruter – ofte omtalt som BØR-selskapene – har gjennom 2021 ferdigstilt arbeidet med å utrede felles pris- og betalingsmodell i Viken. Målet er å gi innbyggerne en felles og samordnet billettering i kollektivtransporten i Viken.

Sluttrapport ble levert Viken fylkeskommune i januar 2022 til videre behandling. Rapporten konkluderer med at dagens modell er velfungerende i en tid hvor vi lever med stor usikkerhet etter pandemien og en rekke ny mobilitetstilbud og uavklarte forretningsmodeller. Som en del av arbeidet ble det utarbeidet et veikart for videre arbeid for å tilby kundene sømløse reiser i Viken – uavhengig av Vikens fremtid. Tiltakene varierer i omfang og kompleksitet, men hensikten er å gjennomføre disse så raskt som mulig.

Felles togavtale

Jernbane er en sentral brikke i arbeidet med sømløshet i Viken. Tidlig i 2021 underskrev BØR-selskapene og Jernbanedirektoratet en avtale som vil sikre sømløshet mellom buss og tog i Viken. Avtalen skal implementeres i takt med nye trafikkpakker for jernbanen, men avhenger av finansiering fra fylkeskommunen. Behovet for finansiering varierer mellom de tre BØR-selskapene.

Brakars virksomhetsområde inngår i trafikkpakke 5. Trafikkpakke 5 omfatter togene som i dag går på Vestfoldbanen, på Dovrebanen til Lillehammer, samt togene mellom Eidsvoll og Kongsberg og på Kongsvingerbanen. Trafikkpakke 5 trer i kraft i løpet av 2025. Brakar ønsker at kundene i Buskerud skal få et bedre tilbud raskere, og gikkvderfor i dialog med Jernbanedirektoratet og Vy om en mellomavtale fram mot 2025. Arbeidet var ikke avsluttet ved årsskiftet.