Bilder-årsrapport-betaling2
kapittel 6

Inntekt og billettsalg

Brakar har solgt billetter for ca. 106 millioner kroner i 2021, mot 93 millioner i 2020 og 191 millioner i 2019.

Utvikling i billettsalg ble påvirket av smitteverntiltak. Dør foran hos sjåfør har vært stengt store deler av året, men ble åpnet i juni 2021, før de så ble stengt igjen i desember. Dette gjenspeiles i utvikling i inntekt.

Budsjettert-billettinntekt

Figur 4: Utvikling billettinntekt
Figuren viser utvikling i billettinntekt 2021 sammenlignet med budsjett for 2021.

Inntekten har økt på alle billettprodukter fra 2020. 2019 regnes som normalår og i forhold til 2019 har inntekt sunket på de enkelte produktgruppene som følger: Enkeltbillett: –48 prosent, periodebillett: -57 prosent og ungdomsbillett: - 46 prosent.

Tabell 5: Inntekt per produktgruppe

2018 2019 2020 2021 Diff 2019 %
Enkeltbillett 96 98 44 51 -47 -48
Periodebillett 54 58 14 25 -33 -57
Ungdomsbillett 22 24 12 13 -11 -46

Tabellen viser inntekt per billettprodukt i hele milioner, og endring fra 2019 som regnes som normalår før pandemien.

I tabell 6 under ser vi hvordan salget av de viktigste billettproduktene har utviklet seg de siste tre årene. Salget av enkeltbilletter/bybilletter er på vei tilbake i 2021, mens salget av periodebillett og ungdomsbillett fortsatt ligger langt bak 2019-nivå. Dette forteller oss både at mange har latt være å betale for seg, og at vi har færre faste reisende hver dag.

Tabell 6: Antall solgte billetter

Brakar lokaltakst 2019 2020 2021
Enkeltbilletter 2 699 000 699 500 511 000
Bybilletter 658 000 1 210 000
Periodebillett 86 500 39 296 25 359
Ungdomsbillett 97 000 50 500 47 500

Tabellen viser antall solgte billetter per produktgruppe. Bybillett ble innført i 2020.

Bilder-årsrapport-ungdommer

Salg av ungdomsbillett

Pandemien påvirket også salg av ungdomsbillett i 2021. Fra august tok salget av ungdomsbillett seg betydelig opp da de fleste vendte tilbake til skolen på full tid, men antall solgte per måned ligger likevel godt bak 2019. I 2019 solgte vi i snitt 8 000 ungdomsbilletter per måned, mot 4 000 per måned i 2021. Inntekt i forhold til 2019 er omtrent halvert. Se tabell 5 Inntekt per produktgruppe

Salg av enkeltbillett og bybillett

Salg av enkeltbillett utgjør 19 prosent av alle reiser i 2021, mot 15 prosent i 2020 og 22 prosent i 2019. Kundegruppen som kjøper enkeltbillett er Brakars mest lønnsomme kundesegment og derfor viktig å få tilbake.

Vi har solgt 1 721 000 enkeltbilletter (inkl. bybilletter) mot 2 699 000 i 2019. Inntekt er redusert med 48 prosent fra 2019.

Bybilletten ble innført etter bompengeoppgjøret i Stortinget høsten. Dette ga 20 millioner kroner per år ekstra i belønningsmidler som skulle benyttes til å gi rimeligere kollektivbillett. Bybillett utgjør igjen ca 40 prosent av inntekten på alle enkeltbilletter. Majoriteten av bybillettene selges i sone Drammen. Brakar får kompensert for redusert pris på bybillett fra Buskerudbyen. Salget av enkeltbillett følger samme utvikling som ungdomsbillett og øker utover høsten 2021.

Bilder-årsrapport-periodebillett

Periodebillett

Tap av inntekt er størst på periodebillett, 57 prosent ned i forhold til 2019 (se tabell 5 Inntekt per produktgruppe), og er sterkt påvirket av pandemien. I 2021 har vi solgt ca 2 000 periodebilletter i snitt pr måned, mot 7 000 i 2019. Også her har salget økt høsten 2021.

Linje 200 Hønefoss - Oslo

Linje 200 Hønefoss - Oslo kjøres uten offentlig støtte på samme nivå som øvrig rutetilbud. Inntekt her utgjorde i 2019 35,6 millioner kroner, i 2021 har dette falt til 15,2 millioner kroner. Inntekt fra enkeltbillett er stabil to siste år, men har sunket ytterligere på periodebillett. Det er sannsynlig at denne linjen stor grad påvirkes av bruk av hjemmekontor.

Tabell 7: Inntektsutvikling per produktkategori linje 200

2019 2020 2021
Enkeltbillett 21,8 11,6 11,5
Periodebillett 13,8 6,5 3,7

Tabellen viser inntekt per produktkategori i hele millioner kroner.

Salgskanaler

Ca 92 prosent av omsetningen skjer utenfor buss. Salg via Brakar Billett, Entur app og Vy app utgjør i 2021 86 prosent av omsetningen, hvor Brakar Billett står for ca. 82 prosent. Øvrig salg fordeler seg på billettutsalg og nettbutikk. Kun åtte prosent av salget har foregått om bord i 2021.

Ved starten av koronapandemien var ombordsalget rundt 20 prosent. Pandemien har med andre ord gitt oss god drahjelp for å få enda flere kunder over på digitale kanaler.

Bilder-årsrapport-billettkontroll

Billettkontroll

I 2021 ble det utført 1390 kontroller. 17 705 reisende ble kontrollert og tilleggsavgift ble ilagt 1016 reisende. I løpet av våren 2021 ble antall avviste eller uten billett inkludert i rapporteringen til Securitas. Dette utgjorde 3235 reisende. Totalt endte snikprosenten i 2021 på 5,7, som er det høyeste vi har hatt noen gang. På enkelte linjer lå den så høyt som 49 prosent.

Forklaringen på økt snik ligger ganske enkelt i at fordøren på bussen var stengt under store deler av pandemien, og det var ingen som sjekket billetter ved ombordstigning. Som følge av dette, økte vi antall kontroller i 2021 og kontrollerte også passasjerer ved på- og avstigning. Vi så en bedring høsten 2021 da fordøren åpnet igjen og vi kun hadde påstigning foran, men dessverre ble døren hos sjåføren stengt igjen på senhøsten, og andelen snik økte igjen.

Tabell 8: Billettkontroller

År Kontroller Kontrollerte Tilleggsavgift Prosent snik
2016 322 6 712 60 0,9%
2017 581 12 641 158 1,2%
2018 1266 23 580 623 2,6%
2019 1651 29 630 1620 5,4%
2020 427 6 528 349 5,3%
2021 1390 17 705 1016 5,7%