2-busser
kapittel 8

Andre mobilitetstilbud

Brakar skal være en pådriver for endring og samarbeid innenfor mobilitet. Vi utvikler og setter i drift stadig nye mobilitetsløsninger, og samhandler med andre aktuelle tilbydere og sikrer at de ulike tilbudene henger sammen på en måte som gjør det enkelt å bevege seg for alle.

I løpet av 2021 har vi både testet og fått flere nye tilbud utenom vanlig rutebuss.

Bilder-årsrapport-hentmeg

Bestillingstilbud


Brakar har flere bestillingstilbud som inngår i den ordinære kollektivtransporten.

HentMeg – prøveprosjekt med fleksibelt bestillingstilbud


HentMeg er en innovativ bestillingsløsning som først ble lansert i Rogaland av kollektivselskapet Kolumbus. Brakar har avtale om å bruke samme merkevare og avanserte programvare for å tilby løsningen for første gang i et byområde. Tilbudet ble startet opp i Kongsberg høsten 2019.

Målet med HentMeg er å iverksette en bestillingsløsning som gir kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste enn det ordinære rutetilbudet. I bakgrunnen lager et IT-system ruter utfra bestillingene slik at det blir mest mulig samkjøring og effektiv kjøring. I januar 2021 ble løsningen utvidet til å dekke et større område i Kongsberg og integrert i det lokale kollektivtilbudet.

Ved årsskiftet 2020/2021 ble HentMeg-tilbudet lagt om og utvidet til også å omfatte Gamlegrendåsen. Tilbudet ble endret til å kjøre dør-til-dør til fra holdeplass til holdeplass. Bakgrunnen for dette var i hovedsak driftsutfordringer om vinteren, og behov for mer effektiv drift.

Det som utmerker HentMeg mot en vanlig rutebuss er:

 • Brukerstyrt bestilling av henting via telefon eller nettside
 • Individuelt tilpasset trasé
 • Geografisk begrensning av tjenesten for å få til god samkjøring og koordinering med andre kollektivtilbud
 • Ordinær betaling som for andre bybusstilbud
 • HentMeg-opplegg utenom rush og ordinære rutebusser i rush
 • Et baksystem som planlegger for mest mulig samkjøring og effektiv kjøring.

HentMeg er eid som konsept av Kolumbus i Rogaland. Datasystemene er levert av teknologiselskapene Geta og SpareLabs.

I forbindelse med omlegging av tilbudet ble det gjennomført en kundeundersøkelse våren 2021. Undersøkelsen viste at kundene forventer fleksibilitet, god pris og enkelhet. 44 prosent av de spurte oppgir at forventningene ble innfridd. I sum viser undersøkelsen at de som benytter tilbudet opplever det som enkelt og godt, de som ikke bruker det synes det er kronglete å finne ut av.

Bilder-årsrapport-fleks

Brakar Fleks

Brakar Fleks er et annet bestillingstilbud som inngår i den ordinære kollektivtrafikken vår. Kunden bestiller turen – og vi kjører. Turene kjøres enten med vanlig drosje eller en minibuss, og kunden betaler vanlig busspris.

Tabellen under gir en oversikt over hvor vi har Brakar Fleks-tilbudet:

Område Når Hvor Transportmiddel
Ål Sommer hverdager Ål-Bergsjø linje 336 Bestillingsbuss
Hol Sommer hverdager Geilo-Ustaoset linje 334 Bestillingstaxi
Hol Sommer hverdager Hagafoss-Myrland linje 331 Bestillingstaxi
Gol Alle hverdager Brakar Fleks Gol sentrum Bestillingsbuss
Gol Hele året 2 dager pr uke Gol-Svenkerud-Gol Bestillingstaxi
Gol Hele året 2 dager pr uke Rotneim/Robru-Gol Bestillingstaxi
Hole Alle dager hele året Utstranda-Hole Bestillingstaxi
Ringerike/Hole Sommer hverdager Åsa-Vik-Røyse-Hønefoss Bestillingstaxi

Brakar Fleks Gol sentrum


Brakar Fleks Gol sentrum har vært i drift siden høsten 2020. Tilbudet sentrum er i likhet med HentMeg et dynamisk bestillingstilbud. Den store forskjellen er at dette er et prøveprosjekt i et distriktsområde. Gol ble valgt som prøveområde siden det er et viktig knutepunkt i Hallingdal.

Målet med prosjektet er å iverksette en bestillingsløsning som gir kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste på et lite sted. Gjennom prosjektet forventes det at Brakar får viktig læring av hvordan og hvor en slik mobilitetsløsning kan brukes framover for å øke kundetilfredsheten.

Opplegget er at du kan reise til og fra alle holdeplasser i Gol sentrum ved å bestille bussen i en app. Det er ingen faste avgangstider. I tillegg til Brakars holdeplasser er det lagt inn flere ekstra holdeplasser for dette tilbudet som vi kaller virtuelle holdeplasser. Dette er umerkede holdeplasser som kunden kun kan se og velge i appen eller på brakar.no. Bussen stopper kun ved virtuelle eller reelle holdeplasser.

Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune og Vy, og blir gjennomført av Brakar i samarbeid med Gol kommune, Vy og GoMobile. På grunn av utfordringene med Covid-19-restriksjoner er prosjektet forlenget til våren 2022.

Brakar Fleks Gol sentrum var ute av drift store deler av 2021 grunnet smitteverntiltak som følge av koronapandemien.

Bilder-årsrapport-selvkjørende

Selvkjørende buss


Brakar har vært involvert i tre ulike prosjekter for selvkjørende buss i 2021:

Linje 450 Kongsberg
– utprøving av selvkjørende busser for smartere mobilitet


Prøveprosjektet i Kongsberg ble avsluttet i desember 2021 etter tre års drift. Linje 450 var blant annet den første selvkjørende bussen i verden som erstattet en dieselbuss i rute, og var også først med å kjøre en strekning helt uten vert i mai 2021.

I prosjektgruppen som Brakar ledet var Applied Autonomy, Vy og Kongsberg kommune representert. Finansieringen kom fra Viken fylkeskommune og Buskerudbyen.

Milepæler for linje 450:

Fase 1 – oppstart på gågaten (okt. 2018)

Lørdag den 18. oktober åpnet den selvkjørende bussen for kunder ved den nye holdeplassen midt på gågaten i Kongsberg. Vi var da først i verden med å kjøre en selvkjørende buss i gågate som del av et ordinært kollektivtilbud.

Fase 2 – første selvkjørende rutebuss (des. 2018)

Bussen fikk et eget linjenummer (450) og rutetabell slik at den ble den første selvkjørende rutebussen i Europa. Et viktig moment for prosjektet har vært å prøve ut selvkjørende teknologi under krevende norske vinterforhold.

Fase 3 – erstatter dieselbuss i rute (april 2019)

Tilbudet ble koordinert med bybuss 407, som da ble innstilt på samme strekning til Teknologiparken i den tidsperiode 450 var i drift. Dermed var det første gang en selvkjørende buss erstattet dieselbusser i rute.

Fase 4 – smartere buss (sep. 2020)

I september ble en ny generasjon selvkjørende buss fra produsenten EasyMile satt i drift, Med bedre utstyr for å håndtere selvkjørende drift og gradvis oppgradering av programvare så er det forventet at bussen vil kjøre både mer smidig og raskere med tiden.

Fase 5 – autonom kjøring uten operatør (mai 2021)

For første gang i verden kjøres rutebussen på linje 450 i Kongsberg uten operatør på en delstrekning. Kjøringen uten operatør med passasjerer ble gjennomført i tre uker i mai/juni 2021.

Fremoverlent

For Brakar var et viktig formål med pilotforsøket å profilere seg som en fremoverlent aktør i utvikling av fremtidens mobilitetsløsninger. Forsøket skulle blant annet stimulere til nytenking og debatt om fremtidens mobilitet og invitere innbyggerne i Kongsberg til å delta aktivt i utprøving og debatt. Et langvarig forsøk skulle ikke minst bidra til kontinuerlig forbedring av teknologi for autonom transport og demonstrere muligheter og begrensninger for selvkjørende busser. Gjennomgang av skriftlig materiale og intervjuene viser at Brakars mål om profilering, debatt og kundemedvirkning er oppfylt.

Deltakerne i pilotforsøket er enige om at det brede samarbeidet mellom ulike aktører har vært en forutsetning for gjennomføring av et unikt prosjekt med selvkjørende busser. Det er av stor verdi at bussen har gått i ordinær rute, og at forsøket har gått over så lang tid (med et par avbrudd på grunn av koronapandemien).

Bilder-årsrapport-sohjoa

Sohjoa Last Mile Kongsberg
– utprøving av selvkjørende bestillingstransport


Gjennom EU-prosjektet Sohjoa Last Mile har Applied Autonomy, Brakar, Statens vegvesen og Kongsberg kommune testet ut selvkjørende buss uten operatør om bord i en lukket rute inne på Teknologiparken i Kongsberg høsten 2021. Bussen kjørte på bestilling gjennom app.

Bussen ble programmert til en fast rute på 1,5 kilometer inne på Teknologiparken. Folk inne i parken kunne bestille bussen til ønsket tid og sted. Det var lagt inn faste holdeplasser man kunne ta bussen fra og til, og den var tilgjengelig for kjøring hver dag mellom klokken 7:30 og 14:30. Sohjoa-prosjektet ble finansiert av EU, Kongsberg kommune, Statens vegvesen og Brakar/Viken fylkeskommune.

Oppsummert har prosjektet gitt disse funnene:

 • Pålitelig drift av autonom buss uten operatør om bord er mulig, gitt noen miljømessige begrensninger
 • Lokal støtte er avgjørende for smidig og rask prosjektgjennomføring
 • Teknologien krever fortsatt jevnlig menneskelig inngripen
 • Et godt kamerasystem er svært viktig ved førerløs kjøring
 • Bestillingstransport fungerer bra for å møte kundens behov
 • Passasjerene føler seg trygge uten operatør om bord, mens andre i trafikken føler seg mindre trygge
Bilder-årsrapport-selvkjørende-drammen

Selvkjørende buss i Drammen


I august 2021 startet Brakar en ny selvkjørende busslinje midt i Drammen sentrum. Drammen som et storbyområde gir muligheter både for å teste ut samspillet for selvkjørende buss i et mer komplekst trafikkbilde, og for å få et tydelig fokus på fremtidens mobilitetsløsninger.

Bussen komplementerer de andre busstilbudene i byen og bidrar til at kollektivtilbudet blir mer tilgjengelig. Med denne bussen kommer vi tettere på bylivet, og kan knytte CC til sentrum. På kollektivknutepunktet Bragernes torg er det enkelt med overgang til / fra andre busser.

Bussen er programmert til å følge en angitt rute, og er utstyrt med en rekke sensorer der det brukes både radar- og laserteknologi. Hele området rundt bussen blir løpende skannet. Hvis en gående, en syklist, en ball eller et annet kjøretøy kommer for nært, vil bussen stanse.

Prøveprosjektet er et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy og Drammen kommune, og finansieres av Brakar med støtte fra Buskerudbyen. Ambisjonen er at prosjektet skal løpe frem til sommeren 2022.

Linje 1 hadde 2 964 passasjerer i perioden august-desember, noe som tilsvarer 2,1 passasjerer per tur. Av de reisende har ca. 40 % vært honnør og 28 % barn.

Bilder-årsrapport-bysykkel

Brakar Bysykkel


Høsten 2021 ble Brakar Bysykkel lansert i Lier og Kongsberg. Å etablere et elektrisk bysykkeltilbud i Buskerudbyområdet ble vedtatt i Buskerudbyen allerede 2017. Hensikten var å etablere et tilbud til arbeidsreisende. Over en fireårsperiode ble det bevilget til sammen 10 millioner kroner i belønningsmidler for å utvikle et bysykkeltilbud. Brakar fikk ansvar for å lede prosjektet og drifte tilbudet fra og med 2019. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Brakar, Buskerudby-sekretariatet og de fire kommunene i Buskerudbyen.

Etter forsinkelser grunnet koronapandemien ble syklene satt i drift i Kongsberg i september og i Lier i november. Vi valgte å sette i gang i Lier til tross for at det ble sent på høsten. Selv om det mest sannsynlig ville gi lav bruk ville det gi oss rask erfaring med vinterdrift. En markedsundersøkelse i forkant av prosjektet viste at kundene ønsket sykler også om vinteren.

Det ble satt i drift 40 sykler i Kongsberg og 25 i Lier. I Kongsberg ble det etablert sju ladestasjoner i Lier tre. I løpet av våren 2022 skal det etableres flere ladestasjoner Lier, samt virtuelle parkeringssteder i både Lier og Kongsberg for å gi kundene et mer fleksibelt tilbud. Det skal også settes i drift totalt 40 sykler i Lier i 2022.

Bruk av sykler

Det ble foretatt 1009 turer med syklene i løpet av høsten 2021. Ca. 95 prosent av turene ble foretatt i Kongsberg.

Leieforhold fordelt på byer

Organisering av elektriske bysykler i Buskerudbyen

Det er Brakar som eier de elektriske syklene. Ombæring og verkstedsstjenester leveres av ShareBike etter anbudskonkurranse. Kommunene har ansvar for å etablere og drifte ladestasjonene. Baksystemet er utviklet av Kolumbus, kollektivselskapet i Rogaland, med bistand fra selskapet Masterloop. Brakar har en avtale om offentlig-offentlig-samarbeid med Kolumbus og en rekke andre kollektivselskaper om teknisk grunnplattform for app og tjenester til publikum. Tjenesten er derfor integrert i Brakar Billett, og kunder med aktiv kollektivbillett i app betaler mindre for leie av bysykkel enn kunder uten aktiv billett.

DSF3923
Bilder-årsrapport-svelvikferja

Svelvik-Verket


Brakar har overtatt oppfølging av kontrakten på Norges korteste ferjestrekning, Svelvik–Verket, fra 1. januar 2020. Det er første ferjekontrakt Brakar har ansvaret for.

Fergen frakter over 100 000 personbiler- og nærmere 10 000 lastebiler per år.

Turen fra Svelvik til Verket på Hurumlandet tar bare fem minutter, og har 39 daglige avganger mandag til fredag, 28 avganger lørdag og 26 avganger på søndag. Det var Fjord1 som driftet sambandet frem til 31.12.2021.

Fra 1.1.2022 er det Bastø Fosen som overtar kontrakten på å drifte ferjen, kontrakten gjelder frem til 31.12.2031. I forbindelse med oppstart av ny kontrakt, er det bygget en ny ferje for helelektrisk drift. I Svelvik er det satt opp ladetårn for lading av ferjen.