Bilder-årsrapport-strategi
kapittel 10

Ny strategi

Vi har laget et nytt strategidokument for hvordan vi vil utvikle et godt, grønt reisealternativ i distriktet vårt. Endringene skjer raskere nå enn før, og derfor har vi definert et målbilde med en kortere horisont som vi kan styre etter, i stedet for en mer langsiktig, tradisjonell strategi. I strategidokumentet, som tar for seg perioden 2022-2025, har vi prioritert noen konkrete områder hvor vil vi sette inn tiltak for å ta oss i retning av dette målbildet.

Overordnet ligger bærekraft som et førende prinsipp for Brakars utvikling i årene som kommer. Vi skal være med å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og at bruken av naturressurser ikke overgår tålegrensen for planeten.

Våre forslag til løsninger må sikre at vi ikke forsterker klimautslippene, reduserer biologisk mangfold, øker utnyttelse av dyrkbar mark eller bidrar til økte utslipp av nitrogen og fosfor.

Bilder-årsrapport-miljø2

Våre hovedtiltaksområder mot 2023:

Digitalisering

 • Utnytte stordata til bruk i markedsanalyse og produktutvikling
 • Benytte digitalisering som verktøy for å optimalisere drift og interne utviklingsprosesser
 • Etablere grunnlag for autonome drift
 • Bidra til å etablere en digital plattform for å formidle reiser og mobilitetsløsninger

Kundeinnsikt

 • Kartlegge kundenes behov og preferanser og ta ibruk stordata for å skape merverdi for kunde og optimalisere tilbudet
 • Ta i bruk data fra offentlige kilder og sikre tilgang fra private tjenesteleverandører for å forstå hele kundereisen
 • Satse på de riktige kundegruppene og utvikle de riktige mobilitetstjenestene

Driftsoptimalisering

 • Sikre riktig kapasitet på riktig sted - og til riktig tid – med kapasitet mener vi her materiell, partnere og vårt transporttilbud generelt

Kompetanseheving

 • Sikre nødvendig kompetanseutvikling for våre medarbeidere
 • Sikre riktig rekruttering – inkludert ny kompetanse og kapasitet

Samarbeid

 • Finne riktige samarbeidspartnere for å tilby gode, grønne mobilitetstjenester
 • Sikre tett samarbeid med andre tilliggende kollektivtransportaktører, Viken og kommuner i vårt område
 • Vurdere samarbeid om tjenesteproduksjon for mikromobilitet, samkjøring og bildeling
Bilder-årsrapport-strategi2

Ved utgangen av 2025 skal vi ha nådd følgende mål:

Passasjertall

 • Vi har vunnet tilbake kunder etter pandemienslik at vi har like mange reiser som i 2019.

Kundetilfredshet

 • Vi har økt kundetilfredsheten for Brakars reisendefra 89% til 92%.•Vi har økt omdømmemålingen påkollektivtrafikktilbudet generelt fra 60% til 65%.

Fotavtrykk

 • Vi har økt andel utslippsfri trafikk til 75 prosent avkjørte rutekilometer.
 • Vi har redusert Co2-utslippene med 80 prosent fra 2020.
 • Vi har utviklet metoder for økt gjenbruk av batterier ogmaterialer brukt i transporttjenestene våre.

Effektiv drift

 • Våre kostnader per rutekilometer holder seg på 2021-nivå.
 • Våre kostnader til spesialskyss holder seg på 2019-nivå.
 • Vår interne drift skal ikke gi behov for økte tilskudd.